Boes e Merdules

Carnevale di Ottana, Nuoro 2018

Studio fotografico Pier Carlo Murru a Cagliari-Pirri, via A. Riva Villasanta n. 34.

Home » Sardegna » Carnevale di Ottana, 2018